Aktualności

 

Lista dzieci przyjętych

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z § 2 pkt 21 Regulaminu Regulamin zapisów elektronicznych do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach, uprzejmie informujemy, że listy dzieci przyjętych do Oddziałów Żłobka Miejskiego na rok szkolny 2018/2019, ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych, są dostępne wyłącznie u Kierowników poszczególnych Oddziałów.

Nadmieniamy, że Kierownicy Oddziałów skontaktują się również z wszystkimi rodzicami dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do żłobków.

Przetarg nieograniczony na: realizację projektu wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018

Żłobek Miejski w Katowicach ogłasza przetarg nieograniczony na: realizację projektu wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018- Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw wraz z wykonaniem koncepcji zagospodarowania terenu, oraz dostawa urządzeń zabawowych, przenośnych  dla  Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach „CZARODZIEJSKIE OGRODY-WYMARZONE PLACE ZABAW DLA NASZYCH NAJMŁODSZYCH MIESZKANCÓW”

Numer sprawy: ZP.26.1.2018.MR

Link do szczegółowych danych zamieszczono na stronie BIP Żłobka Miejskiego: www.bip.zlobek.katowice.pl/start/zamowienia-publiczne.html

Rusza nowy Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Boya - Żeleńskiego 30a

Drodzy Rodzice,
otwarcie od maja


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 maja 2018 roku w Katowicach uruchomiono dodatkowych 60 miejsc opieki żłobkowej w Oddziale Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. T. Boya Żeleńskiego 30 A  
Miasto Katowice poprzez podległe jednostki organizacyjne realizuje projekt pn. „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców-Etap II”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Otwierając nowy Oddział Żłobka Miejskiego chcemy umożliwić powrót na rynek pracy zarówno kobietom i mężczyznom korzystającym z urlopów macierzyńskich czy wychowawczych, jak i osobom nieaktywnym zawodowo.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami funkcjonowania nowej placówki oraz skorzystania z ich usług. Szczegóły w zakładce ZAPISY

 

UWAGA! Osoby, które złożyły wnioski do pozostałych Oddziałów Żłobka Miejskiego mogą również wziąć udział w w/w projekcie, jednak, ze względu na odmienne kryteria naboru, konieczne jest w tym przypadku złożenia odrębnego wniosku zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

Rusza nowy Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Boya - Żeleńskiego 30a

Drodzy Rodzice,
otwarcie od maja


Z przyjemnością informujemy, że w maju 2018 roku w Katowicach zostanie dodatkowo uruchomionych 60 miejsc opieki żłobkowej w Oddziale Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. T. Boya Żeleńskiego 30 A  
Miasto Katowice poprzez podległe jednostki organizacyjne realizuje projekt pn. „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców-Etap II”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Otwierając nowy Oddział Żłobka Miejskiego chcemy umożliwić powrót na rynek pracy zarówno kobietom i mężczyznom korzystającym z urlopów macierzyńskich czy wychowawczych, jak i osobom nieaktywnym zawodowo.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami funkcjonowania nowej placówki oraz skorzystania z ich usług. Szczegóły w zakładce ZAPISY

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Ogłoszenie Nr 1/2018 z dnia  10.04.2018r.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolskiej 26, 40-086 Katowice

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

Księgowa w Dziale Księgowości

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba


Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: rachunkowość, finanse, ekonomia, zarządzanie lub średnie z dwuletnim stażem pracy w księgowości,
 2. dobra znajomość: ustawy o finansach publicznych, w szczególności z zakresu samorządowej jednostki budżetowej, przepisów dotyczących ewidencji środków trwałych,
 3. dobra umiejętność obsługi programów MS Office (Word, Excel).
 4. obywatelstwo polskie,
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętności analityczne,
 • motywacja do pracy na oferowanym stanowisku,
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Zakres wykonywanych zadań

 

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 1. prowadziła dokumentację dot. realizowanych zakupów,
 2. prowadziła bieżącą analizę kont rachunkowych,
 3. prowadziła ewidencję składników majątkowych i ksiąg inwentarzowych Oddziałów i Administracji Żłobka,
 4. uzgadniała dokumentację analityczną z saldem konta 011, 013, 020, 071, 072 i 080,
 5. współpracowała z Komisją Inwentaryzacyjną w zakresie organizacji inwentaryzowania składników majątkowych oraz zapasów magazynowych,
 6. współpracowała z Komisją Likwidacyjną w zakresie przeprowadzania kasacji,
 7. aktualizowała wartość majątku do potrzeb ubezpieczenia,
 8. wprowadzała dane  do portalu Baza danych systemu zarządzania energią,
 9. sporządzała zestawienia faktur do zamówień publicznych,
 1. pobierała i odprowadzała gotówkę do banku,
 2. sporządzała raporty kasowe,
 3. prowadziła ewidencję druków ścisłego zarachowania,
 4. odpowiadała za właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i druków ścisłego zarachowania,
 5. monitorowała czy należności z tytułu najmu i użyczenia pomieszczeń regulowane są terminowo, sporządzała wezwania do zapłaty i naliczała odsetki za zwłokę,
 6. prowadziła działania mające na celu egzekucję należności i ewentualnych umorzeń,
 7. uzgadniała i potwierdzała salda z kontrahentami,
 8. sporządzała sprawozdawczość dot. wyżej wymienionego zakresu czynności.

 

Warunki pracy:

 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. zatrudnienie od dnia 1 maja 2018 r.,
 3. miejsce pracy – Żłobek Miejski, Katowice, ul. Sokolska 26, budynek dwupiętrowy,
 4. praca przy stanowisku komputerowym, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz kontaktów osobistych, telefonicznych oraz drogą elektroniczną z Oddziałami Żłobka Miejskiego oraz innymi kontrahentami.


Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 2%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji
 2. zawodowy /CV/ - odręcznie podpisany,
 3. list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 4. kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 5. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy,
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 9. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 10. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze - Księgowa w Dziale Księgowości (nr ogłoszenia 1/2018), na adres: Żłobek Miejski, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice lub składać osobiście w Dziale Kadr od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Oferty należy dostarczyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 24.04.2018 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie  rozmów kwalifikacyjnych i /lub testu merytorycznego.   

 

  

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie  rozmów kwalifikacyjnych i /lub testu merytorycznego.   

 

Informacje dodatkowe

 1. Aplikacje, które wpłyną do Żłobka Miejskiego w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego w Katowicach /http://bip.zlobek.katowice.pl/ oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolska 26 niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
 4. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 5. Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Inne informacje:

Do pobrania:

Nowy Oddział Żłobka Miejskiego przy Al. Krzywoustego 9

Z wielką radością informujemy, że z dniem dzisiejszym uruchomiono stronę internetową www.unijny.zlobek.katowice.pl dedykowaną dla nowo otwieranego Oddziału Żłobka Miejskiego przy Al. Krzywoustego 9 (Osiedle Tysiąclecia). Oddział będzie działał w ramach Projektu „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową Rodziców-Etap II” a jego oferta w szczególny sposób jest skierowana do osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim/wychowawczym oraz do osób do tej pory nie aktywnych zawodowo.

Szczegółowe informacje oraz zapisy do Oddziału znajdują się na w/w stronie.

UWAGA! Osoby, które złożyły wnioski do pozostałych Oddziałów Żłobka Miejskiego mogą również wziąć udział w w/w projekcie, jednak, ze względu na odmienne kryteria naboru, konieczne jest w tym przypadku złożenia odrębnego wniosku zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

Nowe kryteria naboru

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 1 marca 2018 r. w Katowicach będą obowiązywały dodatkowe kryteria przy naborze do Oddziałów Żłobka Miejskiego. Jeżeli przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych odprowadza w Katowicach podatek, podczas ubiegania się o miejsce w żłobku otrzyma dodatkowych 50 punktów na dziecko. Dodatkową preferencją w ubieganiu się o miejsce w żłobku objęte zostały także dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności które otrzymają dodatkowych 7 punktów.

 

Uchwałę w sprawie wchodzących w życie zmian podjęli katowiccy radni 14 grudnia 2017 roku. Poza nowymi kryteriami – zostaje utrzymana dotychczasowa punktacja w rekrutacji do żłobka – przykładowo dla kryteriów: dziecko wychowywane przez samotnego rodzica lub opiekuna prawnego, pracującego, studiującego, uczącego się w trybie dziennym – 20 pkt; dziecko, którego rodzice / opiekunowie prawni oboje pracują, studiują, uczą się w trybie dziennym – 18 pkt; dziecko rodziców / opiekunów prawnych, wobec których obojga orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź równoważny stopień niepełnosprawności – 15 pkt.

 

W najbliższym czasie każdy z rodziców (opiekunów) zarejestrowany w systemie elektronicznego zostanie poproszony o dokonanie elektronicznej aktualizacji wniosku. Dotychczasowe punkty (np. za czas oczekiwania) zostaną zachowane.

 

Plan zamówień publicznych na rok 2018

W tym miejscu zamieszczamy Plan zamówień publiczych na rok 2018

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 25.10.2017 r.

 

Ogłoszenie Nr 5/2017 z dnia 29.09.2017

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach

ul. Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. zamówień publicznych oraz sprawozdawczości. 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Referenta ds. zamówień publicznych oraz sprawozdawczości wybrano do zatrudnienia Panią Małgorzatę Rembacz zamieszkałą w Katowicach.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru wybrała na oferowane stanowisko Panią Małgorzatę Rembacz.     

Ww. kandydatka posiada wykształcenie wyższe o kierunku Zarządzanie i marketing. W czasie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów wymaganych na oferowanym stanowisku. Kandydatka posiada kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe  pozwalające na optymalne wykonywanie  powierzonych zadań.

W ocenie Komisji ds. naboru pani Małgorzata Rembacz spełniła wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referenta ds. zamówień  publicznych oraz sprawozdawczości w Żłobku Miejskim w Katowicach. 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Nr 5/2017 z dnia 29.09.2017

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Referent ds. zamówień publicznych oraz sprawozdawczości w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba


Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. min. 3-letni staż pracy, preferowane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 3. doświadczenie związane z udzielaniem zamówień publicznych,
 4. znajomość przepisów ustawy o z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.),
 5. bardzo dobra umiejętność obsługi programów MS Office (Word, Excel) oraz Internetu,
 6. obywatelstwo polskie,
 7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

 

Wymagania dodatkowe:

 1. dobra organizacja pracy,
 2. samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność,
 3. umiejętność współpracy,
 4. umiejętność pracy i radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 5. umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych

 

Zakres wykonywanych zadań:

 

 1. Z zakresu zamówień publicznych:
 2. wnioskowanie do Dyrektora Żłobka Miejskiego w sprawie zastosowania trybów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) do poszczególnych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi,
 3. przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu procedur wymaganych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w zamówieniach realizowanych przez Żłobek Miejski,
 4. prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 5. opisywanie faktur pod kątem zastosowanych trybów ustawy Prawo zamówień publicznych lub umieszczanie stosownych adnotacji w przypadku nie stosowania przepisów tej ustawy,
 6. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie udzielonych zamówień publicznych oraz zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 7. sporządzanie planu zamówień publicznych na dany rok kalendarzowy,

  

 1. Z zakresu sprawozdawczości:
 2. terminowe opracowywanie sprawozdań zbiorczych, w tym w szczególności:
  • sprawozdań dot. opieki nad dziećmi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • sprawozdań okresowych o wyprowadzaniu gazów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
  • sprawozdań z funkcjonowania kontroli zarządczej,
  • sprawozdań o ilości dzieci korzystających z wyżywienia i korzystających z opieki żłobkowej.

 

Warunki pracy:

 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. zatrudnienie od 16.10.2017 r.
 3. miejsce pracy – Żłobek Miejski, Katowice, ul. Sokolska 26, budynek dwupiętrowy,
 4. praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz kontaktów osobistych, telefonicznych, drogą elektroniczną.


Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji (dostępny na stronie internetowej Żłobka Miejskiego w Katowicach),
 2. życiorys zawodowy /CV/ - odręcznie podpisany,
 3. list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 4. kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 5. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy,
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 9. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 10. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze - Referent ds. zamówień publicznych oraz sprawozdawczości (nr ogłoszenia 5/2017), na adres:

Żłobek Miejski, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice lub składać osobiście w Dziale Kadr             od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Oferty należy dostarczyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 10.10.2017 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie  rozmów kwalifikacyjnych i /lub testu merytorycznego.   

 

Informacje dodatkowe

 1. Aplikacje, które wpłyną do Żłobka Miejskiego w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego w Katowicach /http://bip.zlobek.katowice.pl/ oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolska 26 niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
 4. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 5. Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.  Po w/w terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Inne informacje:

Do pobrania:

(dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest SiteName, siedziba: CompanyAddress.