Aktualności

 

NIECZYNNE - 12 listopada 2018 r. (poniedziałek)

DRODZY RODZICE!
Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 listopada 2018 r. (poniedziałek)
wszystkie Oddziały Żłobka Miejskiego w Katowicach oraz Dyrekcja i Administracja będą NIECZYNNE.

Lista dzieci przyjętych

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z § 2 pkt 21 Regulaminu Regulamin zapisów elektronicznych do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach, uprzejmie informujemy, że listy dzieci przyjętych do Oddziałów Żłobka Miejskiego na rok szkolny 2018/2019, ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych, są dostępne wyłącznie u Kierowników poszczególnych Oddziałów.

Nadmieniamy, że Kierownicy Oddziałów skontaktują się również z wszystkimi rodzicami dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do żłobków.

Przetarg nieograniczony na: realizację projektu wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018

Żłobek Miejski w Katowicach ogłasza przetarg nieograniczony na: realizację projektu wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018- Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw wraz z wykonaniem koncepcji zagospodarowania terenu, oraz dostawa urządzeń zabawowych, przenośnych  dla  Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach „CZARODZIEJSKIE OGRODY-WYMARZONE PLACE ZABAW DLA NASZYCH NAJMŁODSZYCH MIESZKANCÓW”

Numer sprawy: ZP.26.1.2018.MR

Link do szczegółowych danych zamieszczono na stronie BIP Żłobka Miejskiego: www.bip.zlobek.katowice.pl/start/zamowienia-publiczne.html

Rusza nowy Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Boya - Żeleńskiego 30a

Drodzy Rodzice,
otwarcie od maja


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 maja 2018 roku w Katowicach uruchomiono dodatkowych 60 miejsc opieki żłobkowej w Oddziale Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. T. Boya Żeleńskiego 30 A  
Miasto Katowice poprzez podległe jednostki organizacyjne realizuje projekt pn. „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców-Etap II”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Otwierając nowy Oddział Żłobka Miejskiego chcemy umożliwić powrót na rynek pracy zarówno kobietom i mężczyznom korzystającym z urlopów macierzyńskich czy wychowawczych, jak i osobom nieaktywnym zawodowo.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami funkcjonowania nowej placówki oraz skorzystania z ich usług. Szczegóły w zakładce ZAPISY

 

UWAGA! Osoby, które złożyły wnioski do pozostałych Oddziałów Żłobka Miejskiego mogą również wziąć udział w w/w projekcie, jednak, ze względu na odmienne kryteria naboru, konieczne jest w tym przypadku złożenia odrębnego wniosku zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

Rusza nowy Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Boya - Żeleńskiego 30a

Drodzy Rodzice,
otwarcie od maja


Z przyjemnością informujemy, że w maju 2018 roku w Katowicach zostanie dodatkowo uruchomionych 60 miejsc opieki żłobkowej w Oddziale Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. T. Boya Żeleńskiego 30 A  
Miasto Katowice poprzez podległe jednostki organizacyjne realizuje projekt pn. „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców-Etap II”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Otwierając nowy Oddział Żłobka Miejskiego chcemy umożliwić powrót na rynek pracy zarówno kobietom i mężczyznom korzystającym z urlopów macierzyńskich czy wychowawczych, jak i osobom nieaktywnym zawodowo.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami funkcjonowania nowej placówki oraz skorzystania z ich usług. Szczegóły w zakładce ZAPISY

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Ogłoszenie Nr 1/2018 z dnia  10.04.2018r.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolskiej 26, 40-086 Katowice

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

Księgowa w Dziale Księgowości

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba


Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: rachunkowość, finanse, ekonomia, zarządzanie lub średnie z dwuletnim stażem pracy w księgowości,
 2. dobra znajomość: ustawy o finansach publicznych, w szczególności z zakresu samorządowej jednostki budżetowej, przepisów dotyczących ewidencji środków trwałych,
 3. dobra umiejętność obsługi programów MS Office (Word, Excel).
 4. obywatelstwo polskie,
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętności analityczne,
 • motywacja do pracy na oferowanym stanowisku,
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Zakres wykonywanych zadań

 

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 1. prowadziła dokumentację dot. realizowanych zakupów,
 2. prowadziła bieżącą analizę kont rachunkowych,
 3. prowadziła ewidencję składników majątkowych i ksiąg inwentarzowych Oddziałów i Administracji Żłobka,
 4. uzgadniała dokumentację analityczną z saldem konta 011, 013, 020, 071, 072 i 080,
 5. współpracowała z Komisją Inwentaryzacyjną w zakresie organizacji inwentaryzowania składników majątkowych oraz zapasów magazynowych,
 6. współpracowała z Komisją Likwidacyjną w zakresie przeprowadzania kasacji,
 7. aktualizowała wartość majątku do potrzeb ubezpieczenia,
 8. wprowadzała dane  do portalu Baza danych systemu zarządzania energią,
 9. sporządzała zestawienia faktur do zamówień publicznych,
 1. pobierała i odprowadzała gotówkę do banku,
 2. sporządzała raporty kasowe,
 3. prowadziła ewidencję druków ścisłego zarachowania,
 4. odpowiadała za właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i druków ścisłego zarachowania,
 5. monitorowała czy należności z tytułu najmu i użyczenia pomieszczeń regulowane są terminowo, sporządzała wezwania do zapłaty i naliczała odsetki za zwłokę,
 6. prowadziła działania mające na celu egzekucję należności i ewentualnych umorzeń,
 7. uzgadniała i potwierdzała salda z kontrahentami,
 8. sporządzała sprawozdawczość dot. wyżej wymienionego zakresu czynności.

 

Warunki pracy:

 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. zatrudnienie od dnia 1 maja 2018 r.,
 3. miejsce pracy – Żłobek Miejski, Katowice, ul. Sokolska 26, budynek dwupiętrowy,
 4. praca przy stanowisku komputerowym, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz kontaktów osobistych, telefonicznych oraz drogą elektroniczną z Oddziałami Żłobka Miejskiego oraz innymi kontrahentami.


Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 2%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji
 2. zawodowy /CV/ - odręcznie podpisany,
 3. list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 4. kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 5. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy,
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 9. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 10. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze - Księgowa w Dziale Księgowości (nr ogłoszenia 1/2018), na adres: Żłobek Miejski, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice lub składać osobiście w Dziale Kadr od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Oferty należy dostarczyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 24.04.2018 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie  rozmów kwalifikacyjnych i /lub testu merytorycznego.   

 

  

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie  rozmów kwalifikacyjnych i /lub testu merytorycznego.   

 

Informacje dodatkowe

 1. Aplikacje, które wpłyną do Żłobka Miejskiego w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego w Katowicach /http://bip.zlobek.katowice.pl/ oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolska 26 niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
 4. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 5. Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Inne informacje:

Do pobrania:

Nowy Oddział Żłobka Miejskiego przy Al. Krzywoustego 9

Z wielką radością informujemy, że z dniem dzisiejszym uruchomiono stronę internetową www.unijny.zlobek.katowice.pl dedykowaną dla nowo otwieranego Oddziału Żłobka Miejskiego przy Al. Krzywoustego 9 (Osiedle Tysiąclecia). Oddział będzie działał w ramach Projektu „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową Rodziców-Etap II” a jego oferta w szczególny sposób jest skierowana do osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim/wychowawczym oraz do osób do tej pory nie aktywnych zawodowo.

Szczegółowe informacje oraz zapisy do Oddziału znajdują się na w/w stronie.

UWAGA! Osoby, które złożyły wnioski do pozostałych Oddziałów Żłobka Miejskiego mogą również wziąć udział w w/w projekcie, jednak, ze względu na odmienne kryteria naboru, konieczne jest w tym przypadku złożenia odrębnego wniosku zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

Nowe kryteria naboru

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 1 marca 2018 r. w Katowicach będą obowiązywały dodatkowe kryteria przy naborze do Oddziałów Żłobka Miejskiego. Jeżeli przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych odprowadza w Katowicach podatek, podczas ubiegania się o miejsce w żłobku otrzyma dodatkowych 50 punktów na dziecko. Dodatkową preferencją w ubieganiu się o miejsce w żłobku objęte zostały także dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności które otrzymają dodatkowych 7 punktów.

 

Uchwałę w sprawie wchodzących w życie zmian podjęli katowiccy radni 14 grudnia 2017 roku. Poza nowymi kryteriami – zostaje utrzymana dotychczasowa punktacja w rekrutacji do żłobka – przykładowo dla kryteriów: dziecko wychowywane przez samotnego rodzica lub opiekuna prawnego, pracującego, studiującego, uczącego się w trybie dziennym – 20 pkt; dziecko, którego rodzice / opiekunowie prawni oboje pracują, studiują, uczą się w trybie dziennym – 18 pkt; dziecko rodziców / opiekunów prawnych, wobec których obojga orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź równoważny stopień niepełnosprawności – 15 pkt.

 

W najbliższym czasie każdy z rodziców (opiekunów) zarejestrowany w systemie elektronicznego zostanie poproszony o dokonanie elektronicznej aktualizacji wniosku. Dotychczasowe punkty (np. za czas oczekiwania) zostaną zachowane.

 

Plan zamówień publicznych na rok 2018

W tym miejscu zamieszczamy Plan zamówień publiczych na rok 2018

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 25.10.2017 r.

 

Ogłoszenie Nr 5/2017 z dnia 29.09.2017

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach

ul. Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. zamówień publicznych oraz sprawozdawczości. 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Referenta ds. zamówień publicznych oraz sprawozdawczości wybrano do zatrudnienia Panią Małgorzatę Rembacz zamieszkałą w Katowicach.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru wybrała na oferowane stanowisko Panią Małgorzatę Rembacz.     

Ww. kandydatka posiada wykształcenie wyższe o kierunku Zarządzanie i marketing. W czasie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów wymaganych na oferowanym stanowisku. Kandydatka posiada kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe  pozwalające na optymalne wykonywanie  powierzonych zadań.

W ocenie Komisji ds. naboru pani Małgorzata Rembacz spełniła wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referenta ds. zamówień  publicznych oraz sprawozdawczości w Żłobku Miejskim w Katowicach. 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest SiteName, siedziba: CompanyAddress.