Aktualności

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 25.10.2017 r.

 

Ogłoszenie Nr 5/2017 z dnia 29.09.2017

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach

ul. Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. zamówień publicznych oraz sprawozdawczości. 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Referenta ds. zamówień publicznych oraz sprawozdawczości wybrano do zatrudnienia Panią Małgorzatę Rembacz zamieszkałą w Katowicach.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru wybrała na oferowane stanowisko Panią Małgorzatę Rembacz.     

Ww. kandydatka posiada wykształcenie wyższe o kierunku Zarządzanie i marketing. W czasie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów wymaganych na oferowanym stanowisku. Kandydatka posiada kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe  pozwalające na optymalne wykonywanie  powierzonych zadań.

W ocenie Komisji ds. naboru pani Małgorzata Rembacz spełniła wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referenta ds. zamówień  publicznych oraz sprawozdawczości w Żłobku Miejskim w Katowicach. 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Nr 5/2017 z dnia 29.09.2017

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Referent ds. zamówień publicznych oraz sprawozdawczości w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba


Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. min. 3-letni staż pracy, preferowane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 3. doświadczenie związane z udzielaniem zamówień publicznych,
 4. znajomość przepisów ustawy o z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.),
 5. bardzo dobra umiejętność obsługi programów MS Office (Word, Excel) oraz Internetu,
 6. obywatelstwo polskie,
 7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

 

Wymagania dodatkowe:

 1. dobra organizacja pracy,
 2. samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność,
 3. umiejętność współpracy,
 4. umiejętność pracy i radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 5. umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych

 

Zakres wykonywanych zadań:

 

 1. Z zakresu zamówień publicznych:
 2. wnioskowanie do Dyrektora Żłobka Miejskiego w sprawie zastosowania trybów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) do poszczególnych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi,
 3. przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu procedur wymaganych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w zamówieniach realizowanych przez Żłobek Miejski,
 4. prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 5. opisywanie faktur pod kątem zastosowanych trybów ustawy Prawo zamówień publicznych lub umieszczanie stosownych adnotacji w przypadku nie stosowania przepisów tej ustawy,
 6. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie udzielonych zamówień publicznych oraz zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 7. sporządzanie planu zamówień publicznych na dany rok kalendarzowy,

  

 1. Z zakresu sprawozdawczości:
 2. terminowe opracowywanie sprawozdań zbiorczych, w tym w szczególności:
  • sprawozdań dot. opieki nad dziećmi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • sprawozdań okresowych o wyprowadzaniu gazów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
  • sprawozdań z funkcjonowania kontroli zarządczej,
  • sprawozdań o ilości dzieci korzystających z wyżywienia i korzystających z opieki żłobkowej.

 

Warunki pracy:

 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. zatrudnienie od 16.10.2017 r.
 3. miejsce pracy – Żłobek Miejski, Katowice, ul. Sokolska 26, budynek dwupiętrowy,
 4. praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz kontaktów osobistych, telefonicznych, drogą elektroniczną.


Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji (dostępny na stronie internetowej Żłobka Miejskiego w Katowicach),
 2. życiorys zawodowy /CV/ - odręcznie podpisany,
 3. list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 4. kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 5. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy,
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 9. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 10. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze - Referent ds. zamówień publicznych oraz sprawozdawczości (nr ogłoszenia 5/2017), na adres:

Żłobek Miejski, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice lub składać osobiście w Dziale Kadr             od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Oferty należy dostarczyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 10.10.2017 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie  rozmów kwalifikacyjnych i /lub testu merytorycznego.   

 

Informacje dodatkowe

 1. Aplikacje, które wpłyną do Żłobka Miejskiego w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego w Katowicach /http://bip.zlobek.katowice.pl/ oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolska 26 niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
 4. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 5. Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.  Po w/w terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Inne informacje:

Do pobrania:

(dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500017964-N-2017 z dnia 24-08-2017 r.

Żłobek Miejski w Katowicach: Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 6 zadań.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Nazwa projektu lub programu:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: 'Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców' (projekt dotyczy dwóch Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 15 i Marcinkowskiego 13).

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 556128-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

1) NAZWA I ADRES:

Żłobek Miejski w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 270236733, ul. Sokolska  26, 40-086  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 25 39 677, e-mail sekretariat@zlobek.katowice.pl, faks 32 25 97 428.

Adres strony internetowej (url): https://www.zlobek.katowice.pl; http://www.unijny.zlobek.katowice.pl;

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 6 zadań.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.3410-2-PN/1

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach tj.:


1) Oddział nr 1-ul. Ligonia 43,

2) Oddział nr 2-ul. Szeptyckiego 1,

 

3) Oddział nr 3-ul. Ordona 3a,

 

4) Oddział nr 4-ul. Bytomska 8a,

 

5) Oddział nr 5-ul. Tysiąclecia 45,

 

6) Oddział nr 6-ul.Uniwersytecka 15,

 

6A) Oddział nr 6 A-ul. Uniwersytecka 15, (Realizacja projektu „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

 

7)Oddział nr 7-ul. Grzegorzka 2

 

8) Oddział nr 8-ul. Zadole 24 a,

 

9) Oddział nr 9-ul. Marcinkowskiego 13 (Realizacja projektu „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywności zawodową rodziców” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

 

10) Oddział nr 10-ul. Wojciecha 23A

 

11) Oddział nr 11-ul. Ciesielska 1

 

Zamówienie realizowane będzie w ramach sześciu zadań:

 

Zadanie nr 1 - Dostawa warzyw i owoców świeżych

Zadanie nr 2 - Dostawa warzyw i owoców mrożonych

Zadanie nr 3 - Dostawa mięsa i produktów mięsnych

Zadanie nr 4 - Dostawa artykułów nabiałowych

Zadanie nr 5 - Dostawa różnych artykułów spożywczych

Zadanie nr 6 - Dostawa pieczywa

 

Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez Wykonawcę zgodnie ze wskazaniami określanymi przez Zamawiającego, asortymentem, ilościami i wymaganiami określonymi w załącznikach do SIWZ od nr 2.1. do 2.6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w Załączniku od nr 2.1 do 2.6 do SIWZ (podstawa prawna art. 30 ust 4 ustawy). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określane przez Zmawiającego w w/w załącznikach do SIWZ.

Opis każdego produktu równoważnego np. szczegółowa karta produktu, deklaracja zgodności, protokół z badań laboratoryjnych. Powyższe dokumenty są potwierdzeniem że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Załącznikach od 2.1 do 2.6 do SIWZ (podstawa: §13 ust 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiając od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz. U. 2016 r., poz.1126).

 

Szczegółowe wymagania artykułów załączonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia muszą być zgodne, w pierwszym gatunku, kategorii lub klasie, jakości. Artykuły będące przedmiotem dostawy będą wyprodukowane, przechowywane i dostarczane z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r., poz.594 z późn.zm.) w zakresie spełnienia koniecznych wymagań higieniczno-sanitarnych w procesie produkcji i obrocie żywnością. Artykuły będące przedmiotem zamówienia będą dostarczane Zamawiającemu w opakowaniach zabezpieczających jakość handlową i zdrowotną dostarczonych towarów i odpowiadających warunkom transportu, odbioru i przechowywania, specjalistycznym transportem Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi wymogami GMP oraz systemu HACCP i przekazane osobom upoważnionym.

 

Artykuły dostarczane w oryginalnych opakowaniach, będą posiadały na opakowaniu oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji,termin przydatności do spożycia lub termin minimalnej trwałości, nazwę i adres producenta, kraj pochodzenia oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego. Podane ilości w kosztorysach cenowych (załączniki od 2.1do 2.6) są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Dostawa zamówień będzie realizowana sukcesywnie według faktycznych potrzeb każdego Oddziału Żłobka na podstawie tzw. zamówień złożonych przez przedstawiciela Zamawiającego. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana codziennie tj. od poniedziałku do piątku do każdego Oddziału Żłobka w godzinach od 6:00 do 7:30, zgodnie z zamówieniem złożonym minimum dzień wcześniej przez przedstawiciela Zamawiającego.

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części: tak

 

II.5) Główny Kod CPV: 15000000-8

 

Dodatkowe kody CPV: 15300000-1, 15331170-9, 15100000-9, 15500000-3, 15800000-6, 15811000-6

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe: W postępowaniu zastosowanie ma procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp, tzw.'procedura odwrócona'.

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

CZĘŚĆ NR: 1    NAZWA: Dostawa warzyw i owoców świeżych

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

CZĘŚĆ NR: 2    NAZWA: Dostawa warzyw i owoców mrożonych

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu

 

CZĘŚĆ NR: 3    NAZWA: Dostawa mięsa i produktów mięsnych

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu

 

CZĘŚĆ NR: 4    NAZWA: Dostawa artykułów nabiałowych

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/08/2017

 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 50514.98

Waluta

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: MILKO HURTOWE CENTRUM NABIAŁU mgr inż.Włodzimierz NATKANIEC

Email wykonawcy: przetargi@milko.com.pl

Adres pocztowy: ul. Dulęby 5

Kod pocztowy: 40-833

Miejscowość: Katowice

Kraj/woj.: śląskie

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 50514.98

Oferta z najniższą ceną/kosztem 50514.98

Oferta z najwyższą ceną/kosztem -

Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 5    NAZWA: Dostawa artykułów spożywczych

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

CZĘŚĆ NR: 6    NAZWA: Dostawa pieczywa

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poniżej publikujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieoganiczonym na dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego z podziałem na 6 zadań:

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonym na dostawę żywności

Poniżej publikujemy informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 6 zadań

Elektroniczne wnioski o wydanie Dowodu Osobistego

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami składania elektronicznych wniosków o wydanie dowodu osobistego opisanymi poniżej

Przyjęcia do Oddziałów Żłobka Miejskiego

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z § 2 pkt 21 Regulaminu Regulamin zapisów elektronicznych do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach, uprzejmie informujemy, że wstępne listy dzieci przyjętych do Oddziałów Żłobka Miejskiego na rok szkolny 2017/2018, ze względu na przypadające w dniu 15 czerwca święto Bożego Ciała, będą do wglądu u Kierowników poszczególnych Oddziałów od dnia 16 czerwca 2017 r.

Do tego dnia Kierownicy Oddziałów skonatkrują się również z wszystkimi rodzicami dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do żłobków.

Projekt 'Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców'

Drodzy Rodzice,

Przypominamy, że od maja 2016 r. do końca października 2017 r. w dwóch Oddziałach Żłobka Miejskiego: przy ul. Uniwersyteckiej 15 oraz Marcinkowskiego 13 realizowany jest program pn. 'Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców' współfinansowany z Fuduszy Europejskich. Celem tego projektu jest udzielenie szczzególnego wsparcia rodzicom poszukującym pracy lub powracającym do aktywności zawodowej. Szczegóły programu wraz z zasadami naboru są dostępne na stronie www.unijny.zlobek.katowice.pl