Aktualności

 

Nowy Oddział Żłobka Miejskiego przy Al. Krzywoustego 9

Z wielką radością informujemy, że z dniem dzisiejszym uruchomiono stronę internetową www.unijny.zlobek.katowice.pl dedykowaną dla nowo otwieranego Oddziału Żłobka Miejskiego przy Al. Krzywoustego 9 (Osiedle Tysiąclecia). Oddział będzie działał w ramach Projektu „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową Rodziców-Etap II” a jego oferta w szczególny sposób jest skierowana do osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim/wychowawczym oraz do osób do tej pory nie aktywnych zawodowo.

Szczegółowe informacje oraz zapisy do Oddziału znajdują się na w/w stronie.

UWAGA! Osoby, które złożyły wnioski do pozostałych Oddziałów Żłobka Miejskiego mogą również wziąć udział w w/w projekcie, jednak, ze względu na odmienne kryteria naboru, konieczne jest w tym przypadku złożenia odrębnego wniosku zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

Nowe kryteria naboru

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 1 marca 2018 r. w Katowicach będą obowiązywały dodatkowe kryteria przy naborze do Oddziałów Żłobka Miejskiego. Jeżeli przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych odprowadza w Katowicach podatek, podczas ubiegania się o miejsce w żłobku otrzyma dodatkowych 50 punktów na dziecko. Dodatkową preferencją w ubieganiu się o miejsce w żłobku objęte zostały także dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności które otrzymają dodatkowych 7 punktów.

 

Uchwałę w sprawie wchodzących w życie zmian podjęli katowiccy radni 14 grudnia 2017 roku. Poza nowymi kryteriami – zostaje utrzymana dotychczasowa punktacja w rekrutacji do żłobka – przykładowo dla kryteriów: dziecko wychowywane przez samotnego rodzica lub opiekuna prawnego, pracującego, studiującego, uczącego się w trybie dziennym – 20 pkt; dziecko, którego rodzice / opiekunowie prawni oboje pracują, studiują, uczą się w trybie dziennym – 18 pkt; dziecko rodziców / opiekunów prawnych, wobec których obojga orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź równoważny stopień niepełnosprawności – 15 pkt.

 

W najbliższym czasie każdy z rodziców (opiekunów) zarejestrowany w systemie elektronicznego zostanie poproszony o dokonanie elektronicznej aktualizacji wniosku. Dotychczasowe punkty (np. za czas oczekiwania) zostaną zachowane.

 

Informacja z otwarcia ofert

W związku z otwarciem ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę żywności do oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 6 zadań.

znak postępowaniaZP.3410-3-PN/17 (Numer referencyjny: ZP.3410-3-PN/17), zamieszczamy poniżej:

informację z otwarcia ofert

załącznik Nr 7 do SIWZ (oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Plan zamówień publicznych na rok 2018

W tym miejscu zamieszczamy Plan zamówień publiczych na rok 2018

Wyjaśnienie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę żywności

Działając na podstawie art 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1579) w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Tutaj można się zapoznać z wyjaśnieniem do zadanych pytań

Sprostowanie do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę żywności

Żłobek Miejski w Katowicach informuje o zamieszczeniu sprostowania do przetargu nieograniczonego na dostawę żywności do oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 6 zadań (znak postępowaniaZP.3410-3-PN/17 - numer referencyjny: ZP.3410-3-PN/17).

Treść sprostowania poniżej:

Sprostowanie

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 25.10.2017 r.

 

Ogłoszenie Nr 5/2017 z dnia 29.09.2017

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach

ul. Sokolska 26

40-086 Katowice

Żłobek Miejski w Katowicach

 

Wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. zamówień publicznych oraz sprawozdawczości. 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Referenta ds. zamówień publicznych oraz sprawozdawczości wybrano do zatrudnienia Panią Małgorzatę Rembacz zamieszkałą w Katowicach.  

 

Uzasadnienie:

Komisja do spraw naboru wybrała na oferowane stanowisko Panią Małgorzatę Rembacz.     

Ww. kandydatka posiada wykształcenie wyższe o kierunku Zarządzanie i marketing. W czasie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów wymaganych na oferowanym stanowisku. Kandydatka posiada kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe  pozwalające na optymalne wykonywanie  powierzonych zadań.

W ocenie Komisji ds. naboru pani Małgorzata Rembacz spełniła wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referenta ds. zamówień  publicznych oraz sprawozdawczości w Żłobku Miejskim w Katowicach. 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Nr 5/2017 z dnia 29.09.2017

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Referent ds. zamówień publicznych oraz sprawozdawczości w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba


Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. min. 3-letni staż pracy, preferowane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 3. doświadczenie związane z udzielaniem zamówień publicznych,
 4. znajomość przepisów ustawy o z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.),
 5. bardzo dobra umiejętność obsługi programów MS Office (Word, Excel) oraz Internetu,
 6. obywatelstwo polskie,
 7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

 

Wymagania dodatkowe:

 1. dobra organizacja pracy,
 2. samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność,
 3. umiejętność współpracy,
 4. umiejętność pracy i radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 5. umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych

 

Zakres wykonywanych zadań:

 

 1. Z zakresu zamówień publicznych:
 2. wnioskowanie do Dyrektora Żłobka Miejskiego w sprawie zastosowania trybów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) do poszczególnych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi,
 3. przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu procedur wymaganych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w zamówieniach realizowanych przez Żłobek Miejski,
 4. prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 5. opisywanie faktur pod kątem zastosowanych trybów ustawy Prawo zamówień publicznych lub umieszczanie stosownych adnotacji w przypadku nie stosowania przepisów tej ustawy,
 6. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie udzielonych zamówień publicznych oraz zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 7. sporządzanie planu zamówień publicznych na dany rok kalendarzowy,

  

 1. Z zakresu sprawozdawczości:
 2. terminowe opracowywanie sprawozdań zbiorczych, w tym w szczególności:
  • sprawozdań dot. opieki nad dziećmi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • sprawozdań okresowych o wyprowadzaniu gazów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
  • sprawozdań z funkcjonowania kontroli zarządczej,
  • sprawozdań o ilości dzieci korzystających z wyżywienia i korzystających z opieki żłobkowej.

 

Warunki pracy:

 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. zatrudnienie od 16.10.2017 r.
 3. miejsce pracy – Żłobek Miejski, Katowice, ul. Sokolska 26, budynek dwupiętrowy,
 4. praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz kontaktów osobistych, telefonicznych, drogą elektroniczną.


Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji (dostępny na stronie internetowej Żłobka Miejskiego w Katowicach),
 2. życiorys zawodowy /CV/ - odręcznie podpisany,
 3. list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 4. kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 5. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy,
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 9. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 10. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze - Referent ds. zamówień publicznych oraz sprawozdawczości (nr ogłoszenia 5/2017), na adres:

Żłobek Miejski, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice lub składać osobiście w Dziale Kadr             od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Oferty należy dostarczyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 10.10.2017 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie  rozmów kwalifikacyjnych i /lub testu merytorycznego.   

 

Informacje dodatkowe

 1. Aplikacje, które wpłyną do Żłobka Miejskiego w Katowicach po terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego w Katowicach /http://bip.zlobek.katowice.pl/ oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolska 26 niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
 4. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 5. Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.  Po w/w terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Inne informacje:

Do pobrania:

(dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych)