OFERTY PRACY W ŻŁOBKU MIEJSKIM W KATOWICACH

Żłobek Miejski w Katowicach zatrudni w ramach umowy o pracę:

 

 1. Pielęgniarki dyplomowane

Wymagania:

- wykształcenie kierunkowe średnie lub wyższe

- aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

- aktualna książeczka sanepidowska

- zaświadczenie o niekaralności

- zaświadczenie o odbyciu szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej

- nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne

 

Zatrudnienie w następujących Oddziałach Żłobka Miejskiego:

- Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielskiej 1 (1 etat)

- Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2 (1 etat)

 

 1. Opiekunki dziecięce

Wymagania:

- wykształcenie średnie lub wyższe określone w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

- aktualna książeczka sanepidowska

- zaświadczenie o niekaralności

- zaświadczenie o odbyciu szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej

- nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne

 

Zatrudnienie w następujących Oddziałach Żłobka Miejskiego:

- Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 (7 etatów)

- Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielskiej 1 (1 etat)

- Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2 (1 etat)

- Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24a (1 etat)

 

 

oferty: CV, list motywacyjny proszę przesyłać na adres: kadry@zlobek.katowice.pl

kontakt pod nr telefonu: 32 496-15-33

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy w Żłobku Miejskim w Katowicach

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 26, 40 – 086, Katowice, nr tel. 32 253 96 77
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektor.ochrony.danych@zlobek.katowice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu bieżącej rekrutacji uzupełniającej, w miarę potrzeb kadrowych Administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana dobrowolna zgoda wyrażona poprzez przesłanie Pani/Pana danych do Administratora.
 5. Administrator nie przewiduje przekazania Pani/Pana danych innym odbiorcom.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1. do wycofania Pani/Pana zgody na przetwarzanie, albo
  2. do podpisania umowy z Administratorem, w przypadku wybrania Pani/Pana kandydatury, albo
  3. 2 lata od daty dostarczenia danych do Administratora, jeżeli nie wycofa Pani/Pan zgody lub Administrator nie podpisze z Panią/Panem umowy, w przypadku wybrania Pani/Pana kandydatury.
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych,
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz
  5. przenoszenia swoich danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych),
 10. Pani/Pana dane osobowe służą do prowadzenia procesu bieżącej rekrutacji uzupełniającej, zatem ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy, w przypadku wyboru Pani/Pana kandydatury.
 11. Administrator danych nie będzie podejmował decyzji dotyczących rekrutacji w sposób zautomatyzowany.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest SiteName, siedziba: CompanyAddress.