Żłobek Miejski rozpoczął realizację projektu pn.  Zwiększenie dostępności do żłobków oraz programów wspierających rozwój wczesnodziecięcy, finansowanego ze środków UNICEF i mającego na celu w szczególności wsparcie dzieci i rodzin ukraińskich w procesie ich włączenia społecznego. W ramach projektu od 1 stycznia 2023 r. uruchomionych zostanie 32 dodatkowych miejsc opieki żłobkowej dla dzieci ukraińskich, zakupiono dodatkowe wyposażenie sal dziecięcych i placów zabaw, utworzono dwie Sale Doświadczania Świata (w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona A oraz przy ul. Tysiąclecia 45), utworzono gabinet specjalistów w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A – celem prowadzenia indywidualnych konsultacji przez psychologa i logopedę. W ramach w/w projektu na terenie wszystkich Oddziałów w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. prowadzone będą zajęcia grupowe przez specjalistów (psychologa, logopedę, pedagoga, arteterapeutę, muzykoterapeutę oraz z zakresu integracji sensorycznej), które będą wspierały wszechstronny rozwój wszystkich dzieci oraz wpłyną na integrację w grupach. Ponadto dla wszystkich rodziców dzieci objętych opieką w Żłobku Miejskim w Katowicach wdrożona zostanie aplikacja LIVEKID (w oparciu o rozbudowane sieci WIFI i zakupiony sprzęt komputerowy), umożliwiająca efektywną komunikację z rodzicami (również w języku ukraińskim). Projekt obejmuje także cykl szkoleń dla pracowników, mających na celu podniesienie kompetencji w zakresie udzielania wsparcia dzieciom objętych opieką żłobkową oraz wiele warsztatów, spotkań z rodzicami na terenie wszystkich Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach, mających na celu w szczególności integrację rodzin polskich i ukraińskich.

 

Regulamin porządkowy obowiązujący od 1.09.2021 r. - DO POBRANIA

 

 

Zapisz swojego 
Malucha

 

Zapoznaj się z ofertą poszczególnych placówek oraz warunkami opieki nad Twoim dzieckiem.

 

ZAPISZ!

 

 

Jak zapisać
Malucha
do żłobka?

Krok:

Jak działa Żłobek Katowice

 

  Zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

    Zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

    Troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im właściwej opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych.

 

WIĘCEJ

Formularz

ramka z kodem ramka na kod

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Żlobek Miejski w Katowicach, siedziba: Katowice, ul. Sokolska 26.

Zapamiętaj mnie (90 dni)