OFERTY PRACY W ŻŁOBKU MIEJSKIM W KATOWICACH

 

Żłobek Miejski w Katowicach zatrudni w ramach umowy o pracę:

 

KUCHARZA

wymiar etatu: 1 et.

wymagania:

- wykształcenie min. zawodowe gastronomiczne

- dyplom kucharza

- doświadczenie w pracy w kuchni

- aktualna książeczka sanepidowska

- chęć do pracy

 

   

Pielęgniarki dyplomowane

 

Wymagania:

  • wykształcenie kierunkowe średnie lub wyższe
  • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • aktualna książeczka sanepidowska
  • zaświadczenie o niekaralności
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej
  • nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne

    

   Opiekunki dziecięce


   Wymagane kwalifikacje:

   • pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
   • studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza
   • kurs opiekunek dziecięcych (280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych

   Wymagane dokumenty:

   • aktualna książeczka sanepidowska
   • zaświadczenie o niekaralności
   • zaświadczenie o odbyciu szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej
   • nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne

Oferty zawierające CV, list motywacyjny proszę przesyłać na adres: kadry@zlobek.katowice.pl

Kontakt pod nr telefonu: 32/496-46-05


Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy w Żłobku Miejskim w Katowicach

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 26, 40 – 086, Katowice, nr tel. 32 253 96 77
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektor.ochrony.danych@zlobek.katowice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu bieżącej rekrutacji uzupełniającej, w miarę potrzeb kadrowych Administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana dobrowolna zgoda wyrażona poprzez przesłanie Pani/Pana danych do Administratora.
 5. Administrator nie przewiduje przekazania Pani/Pana danych innym odbiorcom.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1. do wycofania Pani/Pana zgody na przetwarzanie, albo
  2. do podpisania umowy z Administratorem, w przypadku wybrania Pani/Pana kandydatury, albo
  3. 2 lata od daty dostarczenia danych do Administratora, jeżeli nie wycofa Pani/Pan zgody lub Administrator nie podpisze z Panią/Panem umowy, w przypadku wybrania Pani/Pana kandydatury.
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych,
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz
  5. przenoszenia swoich danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych),
 10. Pani/Pana dane osobowe służą do prowadzenia procesu bieżącej rekrutacji uzupełniającej, zatem ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy, w przypadku wyboru Pani/Pana kandydatury.
 11. Administrator danych nie będzie podejmował decyzji dotyczących rekrutacji w sposób zautomatyzowany.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Żlobek Miejski w Katowicach, siedziba: Katowice, ul. Sokolska 26.

Zapamiętaj mnie (90 dni)